Ajudes menjador

SOL.LICITUD  AJUDES  ASSISTENCIALS DE  MENJADOR  PER AL  CURS  2.011 – 2.012

BENEFICIARIS

Podran sol.licitar aquestes ajudes els alumnes que actualment cursen Ed. Infantil 4 i 5 anys, i els alumnes d’Ed. Primària fins a cinqué curs.

TERMINI  DE PRESENTACIÓ. Del 16  al  24 de juny

  • Els  impresos es  recolliran  i  s’entregaran  complimentats   en secretaria, en horari de 9  a 13 h.

DOCUMENTS  A APORTAR JUNT A LA SOL·LICITUD

PER  A TOTES LES SOL.LICITUDS

  • Sol.licitud degudament complimentada.
  • Original i fotocòpia del CIF, DNI, PASSAPORT  o NIE , de pare, mare, tutor o semblants.

PER A  QUI ESTIGA EN ALGUNA D’AQUESTES SITUACIONS ESPECIALS

  • Circumstàncies especials: En cas de estar en alguna d’aquestes circunstàncies, será imprescindible presentar la documentació indicada per poder  justificar-ho:

* Orfandat absoluta è Fotocòpia del llibre de família o certificat del Registre Civil.

*Família nombrosa è Fotocòpia del llibre de familia nombrosa en vigor. Mares gestants un certificat mèdic que acredite l’embaràs.

*Família monoparental. è Fotocòpia del llibre de família o certificat de defunció, o sentencia judicial ferma de separació matrimonial, sempre junt a un certificat de convivencia que acredite els residents en el domicili familiar.

* Abandó familiarè Informe dels serveis socials.

* Fills de famíles d’acollida è Document acreditatiu.

*Desocupació laboral del pare i de la mare (Dels dos) è Es presentaran 2 certificats: Un de l’INEM  junt a un del SERVEF, on s’especifique que s’està sense percebre cap prestació  o subsidi. (El mateix per a pare i mare)

* Condició toxicòman, d’alcohòlic o reclús en un centre penitenciari per part del pare o de la mare è Certificat del director del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit per un metge especialista.

* Discapacitació física o psíquica de l’alumne, pare, mare tutor legal o germans è Qualificació oficial de discapacitació major del 33%, expedida per la Conselleria de Benestar Social.

* Condició de refugiat polític è Document del Ministeri de l’Interior  que ho justifique.

Llindars de renda
Amb efectes del curs escolar 2011-2012, podrà participar en la
present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador els alumnes
la renda familiar del quals durant l’any 2009 no supere els imports
següents:
Composició unitat familiar Renda familiar
Famílies de fins a tres membres 26.500,00 €
Famílies de quatre membres 31.000,00 €
Famílies de cinc membres 34.000,00 €
Famílies de sis membres 37.000,00 €
Famílies de set membres 40.000,00 €
Famílies de huit membres 43.000,00 €
A partir del nové membre s’afegiran 3.000 € a la renda de la unitat familiar, per cada nou membre computable.

La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones de la qual s’extrauran les dades econòmiques que determinaran la concessió o no de l’ajuda serà la corresponent a l’exercici 2009, i es computaran per a la determinació de la renda familiar els imports continguts en les caselles 455 i 465 (base imposable general més base imposable de l’estalvi) de cada declaració.

L’ordre completa, es pot consultar als  taulers del centre fent clic en aquest enllaç:

DOCV 15/06/2011