Comensals no habituals

Per als alumnes que no són habituals del menjador escolar, tenim el sistema de  “Bono- menjador”.

Procediment:

–       Fer un ingrés  de   45   Euros en :    BANKIA,   a  nom  del CEIP   “Roís de Corella” ,   nº de compte

2038   6230   78   6000008631

i    s’anotarà     “BONO-MENJADOR”.

–     Amb el justificant del pagament,   i en l’horari marcat,   l’encarregat del menjador us donarà el cartró amb 10 tiquets.

–     El dia que el xiquet/a  es quede al menjador,  li donarà un tiquet al tutor/a  anotant allí:  nom, data i curs.

–     Sense portar el tiquet no es podrà quedar cap xiquet/a  al menjador.

–   NO FUNCIONA  EL SISTEMA DE TIQUETS DURANT ELS MESOS DE SETEMBRE I JUNY. En aquestos mesos, per motius d’organització, només podran fer ús del menjador els alumnes que facen la reserva en el príode indicat.